Regulamin zwiedzania

Serdecznie witamy w Muzeum-Miejscu Pamięci Dachau! Dzisiejsze Miejsce Pamięci jest miejscem poświęconym pamięci osób, które cierpiały w obozie koncentracyjnym Dachau oraz ponad 41 500 więźniów, którzy stracili w nim życie. Ma charakter cmentarza, miejsca żałoby i pamięci. Prosimy, aby wsparli nas Państwo w naszych działaniach, stosując się do następujących reguł zachowania:

 • Nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice ponoszą odpowiedzialność za zachowanie młodzieży, której towarzyszą.
 • Realizowanie ofert edukacyjnych na terenie Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau dozwolone jest tylko dla osób posiadających licencję pionu edukacyjnego Muzeum.
 • Nie zalecamy zwiedzania terenu Muzeum-Miejsca Pamięci, wystaw oraz dawnego kompleksu krematoryjnego z dziećmi poniżej 12 roku życia.
 • Zalecamy ubiór stosowny do charakteru miejsca.
 • Prosimy nie dotykać pozostałości obozu koncentracyjnego oraz eksponatów wystawowych, ponieważ mają niezastąpioną wartość. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność za wszystkie szkody, które wyrządzą.

Ze względu na ochronę zabytków nie wszystkie drogi w byłym obozie jenieckim zostały rozbudowane oraz nie wszystkie bydynki są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby potrzebujące pomocy mogą zwracać się do naszego personelu w Centrum Informacyjnym dla Zwiedzających oraz w innych punktach ekspozycji.

Zabrania się

 • Zakłócania spokoju zmarłych w jakiejkolwiek formie;
 • Noszenia ubrań i symboli, których produkcją lub dystrybucją według powszechnej opinii zajmują się środowiska skrajnie prawicowe;
 • Naruszania w jakikolwiek sposób godności innego człowieka, czy to z racji jego pochodzenia, koloru skóry czy religii;
 • Pozostawiania bagaży bez nadzoru;
 • Na terenie byłego obozu:
  • palenia, jedzenia i spożywania napojów alkoholowych
  • wprowadzania wszelkich pojazdów
  • wnoszenia i pokazywania flag i chorągwi
  • używania urządzeń medialnych z głośnikami

Psy

Zwracamy uwagę, że na terenie całego Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau obowiązuje zakaz wprowadzania psów, za wyjątkiem odpowiednio oznakowanego psa przewodnika osoby niewidomej i psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Działania dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody dyrekcji Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau

 • Zapis obrazu lub dźwięku w celach komercyjnych;
 • Rozdawanie wszelkiego rodzaju materiałów drukowanych;
 • Ankietowanie zwiedzających lub pracowników;
 • Wnoszenie i rozwieszanie plakatów oraz transparentów;
 • Uroczystości, niezależne obchody, demonstracje;

Ograniczenia wstępu

Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau zastrzega sobie prawo odmówienia wstępu na teren Muzeum-Miejsca Pamięci bądź uczestnictwa w uroczystościach osobom, partiom lub organizacjom, które reprezentowały bądź reprezentują antydemokratyczne, rasistowskie, antysemickie oraz inne, sprzeczne ze statutem Fundacji postawy. Dotyczy to również wydarzeń i programów edukacyjnych w przestrzeni cyfrowej, za które odpowiada Muzeum Miejsce Pamięci Dachau.

Nasi pracownicy są zobligowani do egzekwowania powyższych zasad od zwiedzających. Są też upoważnieni do udzielania zaleceń odnośnie zachowania. Osoby, które się do nich nie dostosują, mogą zostać wyproszone z terenu Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau.

Prosimy o zrozumienie!

Dyrekcja Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau